Algemene voorwaarden

Private Counsel is een onderneming van Byduin B.V. gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34154061 (hierna: 'PC').

1. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand middels schriftelijke bevestiging door PC en geldt als een overeenkomst van opdracht tussen de client en PC in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (BW); onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de juridisch adviseur aangewezen door de client (als genoemd in artikel BW 7:404). Deze algemene voorwaarden beheersen de overeenkomst tussen de client en PC behoudens voor zover anders schriftelijk is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de door de client aangewezen juridisch adviseur en alle derden die door PC worden ingeschakeld in verband met enige opdracht.

2. Verplichtingen

Bij de nakoming van haar verplichtingen staat PC niet in voor het behalen van enig resultaat. Zij zal zich echter alle redelijke inspanningen getroosten om de afgesproken diensten op juiste wijze en tijdig te leveren.

Indien PC derden als adviseurs introduceert, inschakelt of instrueert, draagt zij geen verantwoordelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen welke dergelijke adviseurs hebben jegens de client.

3. Overmacht

Gedurende een geval van overmacht worden de verplichtingen van de client en PC opgeschort. Als geval van overmacht zal onder meer gelden de afwezigheid van de door de client aangewezen juridisch adviseur wegens arbeidsongeschiktheid.

4. Aansprakelijkheid

PC is jegens de client niet aansprakelijk tenzij er sprake was van opzet of grove schuld. PC is verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van EUR 5 miljoen per gebeurtenis. Elke aansprakelijkheid van PC of haar juridisch adviseurs is beperkt tot het door de verzekeraar in het desbetreffende geval uitgekeerde bedrag (vermeerderd met het bedrag van een volgens de polis eventueel ten laste van PC of de betrokken juridisch adviseur komend eigen risico).

Indien de client een geval van mogelijke aansprakelijkheid constateert, dient PC terzake binnen 14 kalenderdagen schriftelijk te worden geinformeerd, op straffe van verval van de eventuele vordering.

5. Kosten

Alle in redelijkheid door PC in verband met haar werkzaamheden gemaakte kosten komen voor rekening van de client. Aanzienlijke uitgaven (zoals internationale reis- en verblijfskosten) dienen vooraf door de client te worden geaccordeerd. Normale kantoorkosten worden niet aan de client in rekening gebracht.

6. Betaling

Indien een voorschot is overeengekomen, zal dat voorschot worden verrekend met het laatste factuurbedrag dat de client aan het einde van de desbetreffende opdracht in rekening wordt gebracht.

Alle facturen van PC hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. Facturen worden geacht te zijn geaccordeerd tenzij binnen de betalingstermijn schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Ten aanzien van de juistheid van de in rekening gebrachte bedragen is de boekhouding van PC doorslaggevend, behoudens tegenbewijs.

Ingeval van te late betaling is de client zonder nadere aanzegging in gebreke; en over niet tijdig betaalde bedragen is de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. Na het derde betalingsverzoek is de client tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die geacht zullen worden 15% van het openstaande bedrag te belopen.

7. Onmiddellijke beeindiging

De client en PC kunnen hun overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beeindigen ingeval van een ernstige toerekenbare tekortkoming door de andere partij.  

8. Geschillen

De overeenkomst tussen de client en PC wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen omtrent de geldigheid, interpretatie of nakoming van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter te Haarlem uit hoofde van artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.